Nieuwe ontwikkelingen in Vreeswijk

Een nieuwe locatie in Vreeswijk

Eind 2021 is Stichting Huis Mandala uitgenodigd door de gemeente Nieuwegein om in gesprek te gaan over een bouwlocatie in Vreeswijk (Nieuwegein). Het gaat om een stuk grond met aan de oostkant het voormalig Schippersinternaat, aan de zuidkant de Emmaweg en aan de westkant een vrijstaande woning en aantal woonboten.

Op deze locatie stond voorheen het voor ons welbekende zwembad de Pinguïn waar we velen jaren op zaterdagochtend met onze kinderen zwemlessen hebben gevolgd. Het zwembad is in 2019 gesloopt met het oog op woningbouw. Sindsdien is dit een open grasveld. Na een tijd van stilte sinds de sloop, zitten de bouwplannen voor deze locatie nu in een verkenningsfase. De gemeente wil op deze locatie woningbouw realiseren voor een passende doelgroep. Hiermee wordt gedoeld op een aandachtsdoelgroep of een doelgroep waarvoor op dit moment passend aanbod ontbreekt. En het goede nieuws is: hierbij kwam de gemeente in eerste plaats uit bij onze Stichting!

Sindsdien is er een stroomversnelling gekomen in onze plannen. We hebben inmiddels diverse gesprekken gevoerd met de gemeente en woningbouwvereniging Jutphaas Wonen. Alles nog ter oriëntatie en verkenning van de mogelijkheden.

Fame groep en Visiedocument

Om ons in deze fase te ondersteunen heeft Jutphaas Wonen een planontwikkelbedrijf ingeschakeld. Dit bedrijf, FAME genaamd, heeft veel expertise in huis rondom zorg en het realiseren van woonconcepten. FAME heeft een inventarisatie gemaakt van de wensen en mogelijkheden van Huis Mandala en die van Jutphaas Wonen. Dit heeft zijn neerslag gevonden in een heel overzichtelijk visiedocument. De volgende stap waarbij de FAME groep gaat helpen is het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse.

Informatieavond buurtbewoners

Op 18 januari jl heeft een online informatie avond plaatsgevonden voor alle geïnteresseerden en buurtbewoners rond de Emmaweg. Tijdens deze bewonersavond werden de omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen en de kaders van de gemeente. Stichting Huis Mandala mocht zich voorstellen aan de buurt. We hebben een heel persoonlijke en betrokken introductie gegeven over ons initiatief. We hebben verteld wie we zijn en dat we op zoek zijn naar een plek waar onze kinderen zo normaal mogelijk kunnen leven. Gewoon in de wijk, met veel betrokkenheid en inbreng van hun ouders. Ook hebben we verteld wat een wooninitiatief inhoudt, dat de bewoners samen sterker staan en collectief de begeleiding en zorg kunnen bekostigen. Ons grote voorbeeld, wooninitiatief De Vijfsprong kwam daarbij ter sprake. Dit initiatief is bij de meeste buurtbewoners bekend.

Door de meeste buurtbewoners werd zeer positief gereageerd op ons initiatief, we voelden ons zeer welkom! Uiteraard leven in de buurt veel vragen over het project. Met name over parkeren, de bouwhoogte, inspraak en behoud van groen en de bomen aan de Emmaweg.  Projectleider Keetie Langerak-van Rooijen vertelde dat alle vragen en zorgen meegenomen worden en dat de gemeente er veel aangelegen is om de buurt vanaf het eerste begin te betrekken en mee te nemen in de plannen.

Intentieovereenkomst

Zogezegd zitten de plannen momenteel in een verkenningsfase. Na afloop van deze fase wordt er een besluit genomen over een conceptplan, wat laat zien hoe de woningbouw er op hoofdlijnen uit gaat zien en of dit ook haalbaar is. Om de afspraken in deze fase officieel vast te leggen gaan alle betrokken partijen, de gemeente Nieuwegein, Jutphaas Wonen en Stichting Huis Mandala een intentieovereenkomst met elkaar ondertekenen.

Hoe gaat het daarna verder?

Na afloop van de verkenningsfase ligt er een concept plan en een haalbaarheidanalyse op tafel waarover een besluit genomen wordt. Hiermee wordt dus ook besloten of de gemeente verder in zee wil gaan met Stichting Huis Mandala. Als dit een positief besluit is, worden de plannen uitgewerkt en komen er eerste schetsen. Dit vindt plaats in het tweede en derde kwartaal van 2022 en omwonenden worden hierbij betrokken. Na deze uitwerking volgt nogmaals een besluit of het project een vervolg krijgt. Wanneer de bouw precies gaat plaatsvinden is nog niet precies te zeggen, waarschijnlijk in 2023 of 2024.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *